Czyste powietrze 2.0

Czyste Powietrze 2.0 - zasady programu

Celem programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na program „Czyste Powietrze”, który będzie funkcjonował do 2029 r., przeznaczono 103 mld zł. Nowa wersja programu – „Czyste Powietrze 2.0” wyszła w życie 15 maja 2020 r.

Dla kogo?

O dofinansowanie na wymianę źródła ciepła z programu “Czyste Powietrze” oraz termomodernizację domu mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego beneficjenta nie może przekraczać kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakres wsparcia “Czyste Powietrze 2.0”

O dotację można ubiegać się przy wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może być udzielona np. na: kocioł na węgiel, kocioł zagazowujący drewno, kocioł na pellet drzewny.

Kwota dofinansowania “Czyste Powietrze 2.0”

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

W zależności od typu modernizacji oraz poziomu dofinansowania ustalone zostały maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

 

Podstawowy poziom dofinansowania części 1) Programu

 

Podwyższony poziom dofinansowania części 2) Programu

 

Nazwa kosztu

 

Maksymalna intensywność
dofinansowania 

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność
dofinansowania 

 

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Kocioł na węgiel

30% 3 000 60% 6 000

Kocioł zgazowujący drewno

30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet drzewny

30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45% 9 000 60% 12 000

Instalacja centralnego ogrzewania

30% 4 500 60% 9 000

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

30% 4 500 60% 9 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski “Czyste Powietrze 2.0”

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego dla lokalizacji inwestycji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub poprzez serwis „gov.pl”.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku papierowego.

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Dla przykładu - jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze 2.0.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone ani rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Ogrzewanie a nowe standardy WT 2021

WT 2021 to przepisy, którym będą podlegać wszystkie budynki powstające od 1.01.2021 roku. Jest to aktualizacja dotychczasowych regulacji prawnych. Nowe wymagania techniczne aktualizowane są co 5 lat. Zmiany uwzględniają rozwój technologii i budownictwa, w tym także wymagań pod kątem energooszczędności budynków oraz troski o środowisko naturalne.

Nowe zasady

Standard WT 2021 określa maksymalne wartości współczynnika U- przenikania ciepła dla przegród w domu, a także współczynnik Ep- maksymalne zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną. Obecnie Ep wynosi 95 kWh/m2 rocznie, od 2021 roku górną granicą będzie 70kWh/m2 rocznie.

WT 2021 - rozwiązania MPM Projekt

Rozwiązaniem proponowanym przez MPM Projekt które spełni standardy WT 2021 jest np. kocioł na pellet - MPM Bio-Pell II do automatycznego spalania biomasy w postaci pelletu. Kocioł na ten rodzaj paliwa jest ekologiczny i ekonomiczny, posiada współczynnik efektywności energetyczne A+, dzięki czemu doskonale wpisuje się w nowe standardy.

By budynek spełniał wymagania WT 2021 warto instalację grzewczą wyposażyć w urządzenia sterujące ogrzewaniem. Nie tylko znacznie się przyczyniają się one do podniesienia komfortu cieplnego użytkowników, ale również ograniczają marnowanie energii.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga skierowana jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie. Ulgę można odliczać nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Jak ustalana jest wysokość odliczenia?

Wysokość odliczenia jest ustalana na podstawie posiadanych przez podatnika faktur dokumentujących poniesienie kosztów na cele dokonanej termomodernizacji w wartości brutto – łącznie z doliczonym podatkiem VAT.

Co można odliczyć?

Odliczeniu polegają wydatki poniesione na poprawę efektywności energetycznej budynku. Ulgą objęte są między innymi kotły na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu dostępne w naszej ofercie.

Pełny wykaz urządzeń można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).